Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

1. Týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami sa riadia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcimi, uzatvorené na základe objednávky tovaru kupujúcim, prostredníctvom mobilnej aplikácie Mr. Rose, prostredníctvom webovej stránky www.mrrose.sk alebo telefonicky.

2. 1. Kupujúcim je osoba, ktorá si prostredníctvom mobilnej aplikácie Mr. Rose, prostredníctvom webovej stránky www.mrrose.sk (ďalej aj „prostredníctvom emailu“) alebo telefonicky objedná u predávajúceho tovar.

2. 2. Predávajúci je : Skyfall Flowers s. r. o.
sídlo: Mäsiarska 21, Košice – mestská časť Staré Mesto, 040 01
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
vo vložke č. 46892/V
IČO: 51 846 594
IČ DPH: SK2120809273
telefónne číslo: 055/ 222 0333
email: helpdesk@mrrose.sk

2. 3. Na adrese predávajúceho, uvedenej v predchádzajúcom odseku, môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť, alebo iný podnet týkajúci sa zmluvy alebo jej plnenia.

3. 1. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe objednávky tovaru kupujúcim prostredníctvom mobilnej aplikácie Mr. Rose, prostredníctvom webovej stránky www.mrrose.sk alebo telefonicky. V prípade telefonickej objednávky sa zmluva považuje za uzatvorenú zaplatením ceny tovaru klientom, pričom zaplateniu ceny predchádza email zaslaný predávajúcim kupujúcemu, na emailovú adresu, uvedenú kupujúcim, v telefonickom rozhovore s predávajúcim, obsahujúci identifikáciu (sumarizáciu) telefonickej objednávky kupujúceho. Pri uzatváraní zmluvy na základe objednávky zaslanej prostredníctvom mobilnej aplikácie Mr. Rose alebo prostredníctvom emailu, je zmluva uzatvorená potvrdením prijatia objednávky predávajúcim, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie Mr. Rose alebo prostredníctvom emailu.

3. 2. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar objednávaný cez mobilnú aplikáciu a uvedený v objednávke platobnou kartou, zároveň s odoslaním objednávky prostredníctvom mobilnej aplikácie Mr. Rose alebo emailom. V prípade telefonickej objednávky je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu po tom, čo mu bude doručený email so sumárom jeho objednávky, podľa bodu 3.1 týchto všeobecných zmluvných podmienok. V prípade nákupu cez eshop na www.mrrose.sk je povinný zaplatiť cez platobný systém Barion. Úhrada kúpnej ceny pri telefonickej objednávke je nevyhnutnou podmienkou uzavretia zmluvy. Bez úhrady ceny objednávky zadanej telefonicky zo strany kupujúceho, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

3. 3. Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie do dvoch hodín od jej odoslania kupujúcim. V prípade, že kupujúci odošle objednávku v čase mimo prevádzkových hodín, uvedených pri objednanom tovare, lehota 2 hodín začína plynúť až od začiatku týchto prevádzkových hodín. V prípade, že predávajúci nepotvrdí v tejto lehote prijatie objednávky, platí, že kupujúci od objednávky odstúpil. Predávajúci môže aj po uplynutí tejto lehoty navrhnúť kupujúcemu dodanie tovaru z ponuky inej prevádzky, alebo tovaru podobného tovaru, ktorý kupujúci objednal. V prípade, že kupujúci príjme takýto návrh predávajúceho, zmluva sa považuje za uzatvorenú potvrdením prijatia návrhu predávajúceho zo strany kupujúceho. V prípade, že cena tovaru podľa zmluvy, podľa predchádzajúcej vety, nezodpovedá cene tovaru uvedeného v pôvodnej objednávke kupujúceho, je tento povinný pri prijatí návrhu predávajúceho, podľa štvrtej vety tohto bodu všeobecných zmluvných podmienok, zároveň s potvrdením prijatia objednávky, doplatiť rozdiel kúpnej ceny nového tovaru, ak je táto vyššia, ako cena pôvodného tovaru. V prípade, že cena nového tovaru je nižšia ako cena pôvodne kupujúcim objednaného tovaru, je predávajúci povinný bezodkladne kupujúcemu prevyšujúcu časť kúpnej ceny vrátiť. Ak kupujúci neakceptuje návrh predávajúceho podľa štvrtej vety tohto bodu všeobecných zmluvných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne kúpnu cenu.

3. 4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od objednávky pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. V takomto prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne cenu tovaru zaplatenú kupujúcim.

3. 5. Kupujúci je povinný uviesť pri objednávke, ak žiada tovar doručiť, telefonický kontakt, meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená objednaný tovar prevziať a adresu, na ktorú žiada tovar doručiť. V prípade, že zo strany predávajúceho nebude možné objednaný tovar v čase určenom kupujúcim na uvedenú adresu dodať, a to z dôvodov, že osoba určená kupujúcim na prevzatie tovaru nebude v čase určenom kupujúcim na kupujúcim uvedenom telefónnom čísle, a to ani pri opakovanom pokuse zastihnutá, a v mieste doručenia nebude prítomná, platí, že tovar bol doručený riadne a včas. Kupujúci nemá právo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ani jej časti, ak predmetom zmluvy boli živé kvety a iné predmety, ktoré však tvoria so živými kvetmi jeden celok (kyticu). Ak v lehote uvedenej v bode 5. 4. kupujúci odstúpi od zmluvy, postupuje sa, s výnimkou predchádzajúcej vety, podľa bodu 5. 6.

4. 1. Kupujúci je informovaný o hlavných vlastnostiach tovaru, jeho cene a cene za dopravu pred odoslaním objednávky a to prostredníctvom mobilnej aplikácie Mr. Rose, alebo webovej stránky predávajúceho. V prípade telefonickej objednávky je kupujúci informovaný o hlavných vlastnostiach tovaru emailom, v ktorom predávajúci potvrdí obsah objednávky. Vlastnosti tovaru, o ktorých je kupujúci predávajúcim informovaný prostredníctvom vyobrazení tovaru, sú záväzné pre predávajúceho v rozsahu, v ktorom je možné, za použitia prostriedku komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, tieto identifikovať. Uvedené sa vzťahuje predovšetkým (ale nielen) na farbu živých kvetov.

5. 1. Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom sú živé kvety a doplnkový tovar, ktorý tvorí súčasť kytice, ktorú si kupujúci u predávajúceho objednal a predávajúci jej dodanie potvrdil.

5. 2. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho odseku, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez ohľadu na jej predmet, ak predávajúci nedodá tovar v mieste a v čase určenom kupujúcim. Toto právo kupujúceho nie je dotknuté tým, že predávajúci sa pokúsi vykonať doručenie tovaru po uplynutí lehoty na jeho dodanie. Ak kupujúci napriek oneskorenému dodaniu tovaru tovar prevezme, stráca tým právo na odstúpenie od zmluvy, vo vzťahu k tovaru, uvedenému v bode 5. 1. Odstúpením od zmluvy podľa tohto odseku, sa rozumie nedodanie tovaru v určenej lehote alebo pokus o jeho dodanie zo strany predávajúceho po uplynutí určenej lehoty a odmietnutie jeho prevzatia osobou, ktorej mal byť tovar dodaný. Kupujúci má právo na to, aby mu predávajúci po odstúpení od zmluvy podľa tohto odseku vrátil bezodkladne zaplatenú kúpnu cenu.

5. 3. Bez ohľadu na ustanovenie bodu 5. 1. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez ohľadu na jej predmet, ak predávajúci dodá kupujúcemu neúplný tovar. Odstúpením od zmluvy je odopretie prevzatia neúplného tovaru osobou určenou na jeho prevzatie. Prevzatím neúplného tovaru stráca kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k tovaru uvedenému v bode 5. 1. tejto zmluvy. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, podľa tohto ustanovenia je predávajúci povinný mu bezodkladne vrátiť celú kúpnu cenu.

5. 4. Okrem prípadov odstúpenia od zmluvy uvedených v bodoch 5. 1. až 5. 3. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ustanovenie bodu 5. 1. tým nie je dotknuté.

5. 5. Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5. 4. v listinnej podobe, alebo emailom zaslaným na emailovú adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v týchto všeobecných zmluvných podmienkach. Na odstúpenie od zmluvy, môže kupujúci použiť formulár uvedený ako príloha týchto všeobecných zmluvných podmienok.

5. 6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré od kupujúceho prijal. Platby je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu prevodom na účet, ktorý použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby uhradené kupujúcim pred tým, ako mu je tovar, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka, doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na vrátenie tovaru.

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Záručná doba a zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sa v nej vyskytnú, sa nevzťahuje na živé kvety a iné rastlinné materiály.

6. 2. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, na jej obale, alebo návode k nej pripojenom, vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6. 3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6. 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady. Ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo ide o väčší počet vád, vec riadne užívať, ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. 5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.

7. 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľom sa na účely týchto všeobecných zmluvných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

7. 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 7. 1. týchto všeobecných zmluvných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní, odo dňa jej odoslania. Alternatívne riešenie sporov sa riadi ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z. z. v platnom znení. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, prostredníctvom platformy https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

7. 3. Ustanovenie bodu 5. 4. týchto všeobecných zmluvných podmienok sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Právo na odstúpenie od zmluvy, sa u kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8. 1. Predávajúci poskytne kupujúcemu k potvrdeniu objednávky všetky údaje, ktoré tvoria obsah kúpnej zmluvy. Obsah kúpnej zmluvy v podobe potvrdenia objednávky bude uložený v elektronickej podobe u predávajúceho. Kupujúcemu je dostupný obsah zmluvy v potvrdení objednávky, ktorý mu predávajúci zašle prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo prostredníctvom emailu.

9. Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 22/2004 Z. z. a nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z. z. vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z. z. nad ponukou a predajom potravín vykonávajú orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa. Dohľad nad dodržiavaním zákona 102/2014 Z. z. nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva.
Ochrana osobných údajov

10. 1. Predávajúci je na účely ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľom. Kupujúci je na účely uvedeného zákona dotknutou osobou. Identifikačné údaje kupujúceho ako prevádzkovateľa, sú uvedené v bode 2. 2. všeobecných zmluvných podmienok.

10. 2. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho a osôb, ktoré sú kupujúcim označené ako osoby oprávnené prevziať tovar (ak sú odlišné od kupujúceho), v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo a emailová adresa (len u kupujúceho). Tieto údaje sú nevyhnutné pre prijatie objednávky kupujúceho a pre dodanie tovaru kupujúcim. V prípade neposkytnutia osobných údajov v uvedenom rozsahu, predávajúci neprijme objednávku kupujúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, vytvorenie možnosti prijať objednávku kupujúceho a uzatvoriť tak kúpnu zmluvu a plnenie povinností predávajúceho, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10. 3. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim sa vykonáva počas doby nevyhnutnej na splnenie účelov spracúvania, uvedených v bode 10. 1. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

10. 4. Kupujúci ako prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje podľa bodu 10. 2. týchto všeobecných zmluvných podmienok osobám, prostredníctvom ktorých plní svoj záväzok, vyplývajúci mu z kúpnej zmluvy, týmito osobami sú dodávatelia tovaru objednaného kupujúcim a osoby, ktoré poveria títo dodávatelia dopravou tovaru kupujúcemu alebo osobe ním určenej na prevzatie tovaru.

10. 5. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj na ich opravu, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov podľa ust. § 22 – 24, § 26 a § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. Kupujúci má právo kedykoľvek podať návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 12, 820 07 Bratislava 27.

10. 6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva použitím primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Príloha:
Formulár na odstúpenie od zmluvy